แผนกวิชาสามัญ

นางสาวนัดธญา จำวงค์ลา

นางสาวชลิตกุล สินเพ็ง

นางสาวชารินี บุญเรืองจักร

นางสาวเบญจวรรณ สัจจะพจน์