อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
Untitled Document

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต
"จิตอาสา"
จิตอาสาหมายถึง ผู้เรียนมีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรง ด้วยแรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลาให้กับส่วนรวม

เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต
"คุณธรรม คุณภาพ"
คุณธรรมหมายถึง สถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นอยู่เนืองนิตย์ ให้ศิษย์เป็นคนดี มีสัมมาคาราวะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคนดีและคนเก่งของบิดามารดา สังคมและประเทศชาติ
คุณภาพหมายถึง นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัย มีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยม