คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวศศิวิมล เดชขันธ์
ครู
หัวหน้าคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ