ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556
(1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพณิชยกรรม รวมทั้งหมด 3 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหรรม มี 1 สาขาวิชา
สาขาวิชาสาขางาน
1.ช่างยนต์ยานยนต์
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์
2.การบัญชีการบัญชี

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556
(1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพณิชยกรรม รวมทั้งหมด 3 สาขาวิชา

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสาขางาน
1.เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.การบัญชีการบัญชี