ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้งตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนนิคม-กุดบาก ตำบลบาหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270โทรศัพท์  088-0295732  ,  094-163-1780   โทรสาร  042-704-733สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการเว็บไซน์ pumiphatbanthit.ac.th  และ E-mail :pumiphatbanthit@gmail.com
ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยนี้มีชื่อว่า  "วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต"
ชื่อเป็นภาษาอักกฤษ PUMIPHATBANTHIT TECHNOLOGICAL COLLEGE
เปิดสอนประเภท อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ความจุนักเรียนนักศึกษาสูงสุด(ทั้งโรงเรียน)..๒๒๕..คน
ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิตคือ เรือสำเภาและช่อชัยพฤกษ์ในลูกดิ่งวงกลมซ้อนกันสองวงกลางวงกลมในลูกดิ่งมีภาษาต่างประเทศมีเรือสำเภา มีช่อชัยพฤกษ์รองรับ
สีประจำวิทยาลัย"เหลือง เทา"