งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด
 

นางสาวนัดธญา จำวงค์ลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

 
 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทันทะ

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

 

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย