ประวัติวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย

วิทยาลัยนี้มีชื่อว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต"
ชื่อเป็นภาษาอักกฤษPUMIPHATBANTHIT TECHNOLOGICAL COLLEGE
เปิดสอนประเภท อาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ความจุนักเรียนนักศึกษาสูงสุด(ทั้งโรงเรียน)................๒๒๕................คน
>>ตั้งอยู่เลขที่๙๙ หมู่ที่ ๓ บ้านทันสมัย ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์๐๘๘-๐๒๙-๕๗๙๒ , ๐๙๔-๑๖๓-๑๗๘๐ โทรสาร ๐๔๒-๗๐๔-๗๓๓
E-mail : pumiphatbanthit@gmail.com
ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิตคือ เรือสำเภาและช่อชัยพฤกษ์ในลูกดิ่งวงกลมซ้อนกันสองวงกลางวงกลมในลูกดิ่งมีภาษาต่างประเทศมีเรือสำเภา มีช่อชัยพฤกษ์รองรับ

อักษรย่อ: ภาษาไทยว่า วท.ภบ.
: ภาษาอังกฤษ P-TECH

ปรัชญาวิทยาลัย: "พัฒนาคนสู่มาตรฐาน ทำงานมีประสิทธิภาพ"
คติพจน์: วิริเยญ ทุกขะ มัตฺเจนฺติ คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
เอกลักษณ์: "คุณธรรม คุณภาพ"

คุณธรรม หมายถีงสถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นอยู่เนืองนิตย์/ให้ศิษย์เป็นคนดี/มีสัมมาคาราวะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคนดีและคนเก่งของบิดามารดา สังคมและประเทศชาติ

คุณภาพ หมายถึงนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยม

อัตลักษณ์: "จิตอาสา"
จิตอาสา หมายถึงผู้เรียนมีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือ ด้วยกำลังแรงดายแรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลาให้กับส่วนรวม

สีประจำสถาศึกษา คือสีเหลืองสีเทา
สีเหลืองหมายถึง ความมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีพัฒนาการด้านจิตใจดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเมตตาและความเจริญรุ่งเรือง
สีเทาหมายถึง ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ และรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยอย่างสง่างาม