ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

รายนามผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต

ลำดับที่ชื่อ - สกุลปีที่ดำรงตำแหน่งตำแหน่ง
1นายวิเชียร ธรรมรักษา2556-2557ผู้อำนวยการ
2นายประภาส มองเพชร2558-2559ผู้อำนวยการ
3นายพักรบ หาญสุโพธิ์2559-2561ผู้อำนวยการ
4นายมนเทียร อุปชา2561-2562ผู้อำนวยการ
5นายนิน  ลับลิพล2562-ปัจจุบันผู้อำนวยการ

 

จำนวนอัตรากำลังบุคลากร ประจำปี 2563

อัตรากำลังบุคลากร 2563
ตำแหน่งจำนวน
ฝ่ายบริหาร2คน
ครูผู้สอน11คน
บุคลากรทางการศึกษา1คน
ลูกจ้างประจำ2คน
รวม16คน