งานความร่วมมือ
งานความร่วมมือ
 

ว่าที่ร้อยตรีปริชาติ ศรีสุวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
   

 

 

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือกจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย