วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนากำลังคนวิชาชีพ สู่ตลาดแรงงาน"

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตราฐาน
พันธกิจที่ 2 : ส่งเสริมให้นักศึกาามีคุณธรรม ประพฤติดี กตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์รับผิดชอบ มีวินัยและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ และ และเข้าร่วมประชุมการฃอบรมเกี่ยวกับพัฒนาวิชาชีพตลอดจนให้ขวัญกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ