สาขายานยนต์

นายมานพ กุดวงค์แก้ว
ครู
หัวหน้าสาขายานยนต์

ว่าที่ร้อยตรีปริชาติ ศรีสุวงค์
ครู

นายนัฐวุฒิ กุลสานต์
ครู

นายชวัลวิทย์ หาญจิตต์
ครู