งานบุคลากร
งานบุคลากร
 

นางสาวอรัญญา สมไชยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.   แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4.  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
6.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรองการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
7.  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
8.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย